Cấu hình SSL Certificates trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL Certificates trên DirectAdmin (DA). Để cài đặt được SSL trên DirectAdmin, đầu tiên bạn sẽ đi mua SSL tại nhà cung cấp nào đo hoặc tìm kiếm một SSL miễn phí nào trên mạng, thông tin SSL bắt buộc phải có các tập tin sau: tenmien.key còn gọi Private Key […]