Khắc phục lôi: DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file

DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file: Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log Thì nhận được thông báo lỗi như sau 2016:02:18-09:22:15: removing old lock: ./data/admin/tickets.list.lock (age: 68 seconds) 2016:02:18-09:23:04: Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: […]