Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại:
# date
– Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh:
# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone khác tại /usr/share/zoneinfo/ hoặc tham khảo Database Timezones – Đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam: Cài đặt NTP
# yum install -y ntpdate
Đồng bộ NTP server Việt Nam
# ntpdate vn.pool.ntp.org
Tuy vậy, hiện tại chỉ có 4 servers tại Việt Nam nên bạn có thể cân nhắc sử dụng server Asia
# ntpdate asia.pool.ntp.org
Danh sách các servers bạn tham khảo tại: NTP Pool Servers Vậy là xong.