Trong quá trình thuê chỗ đặt máy chủ tại Viettel DC, Quý khách hàng sẽ có những yêu cầu cài đặt máy chủ, restart máy chủ… và lúc đó khách hàng còn yêu cầu gắn IP KVM. Nếu Khách hàng mới sử dụng công cụ này thì hay gặp lỗi JAVA. dưới đây Viettel DC hướng dẫn khắc phục lỗi này. Trước khi thực hiện các bước bên dưới, Quý khách vui lòng đảm bảo rằng JAVA trên Client đang running phải được update phiên bản mới nhất. KVM Lantronix khi không truy cập được (thường do lỗi phía Client Java chặn kết nối không bảo mật) thì chúng ta có thể fix như sau: B1: Mở file sau để edit: C:\Program Files (x86)\Java\<jre7>\lib\security\java.security B2: Tìm dòng sau: jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024 B3: Thêm dấu # phía trước nó và save lại: # jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024