Thuê mail hosting

Bảng giá dịch vụ thuê Mail hosting

MAILPRO 01

50.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 5000MB
 • số lượng account : 10
 • Số nhóm (list mail): 1
 • số domain : 1
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 02

100.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 10.000MB
 • số lượng account : 10
 • Số nhóm (list mail): 2
 • số domain : 1
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 03

180.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 25.000MB
 • số lượng account : 50
 • Số nhóm (list mail): 5
 • số domain : 2
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 04

350.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 50.000MB
 • số lượng account : 100
 • Số nhóm (list mail): 10
 • số domain : 2
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 05

650.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 100.000MB
 • số lượng account : 200
 • Số nhóm (list mail): 20
 • số domain : 3
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 06

950.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 150.000MB
 • số lượng account : 30
 • Số nhóm (list mail): 30
 • số domain : 3
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 01+

80.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 10.000MB
 • số lượng account : 10
 • Số nhóm (list mail): 1
 • số domain : 1
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 02+

150.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 20.000MB
 • số lượng account : 20
 • Số nhóm (list mail): 2
 • số domain : 1
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 03+

280.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 50.000MB
 • số lượng account : 50
 • Số nhóm (list mail): 5
 • số domain : 2
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 04+

500.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 100.000MB
 • số lượng account : 100
 • Số nhóm (list mail): 10
 • số domain : 2
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 05+

950.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 200.000MB
 • số lượng account : 200
 • Số nhóm (list mail): 20
 • số domain : 3
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký

MAILPRO 06+

1.350.000/tháng

 • Dung Lượng lưu trữ: 300.000MB
 • số lượng account : 30
 • Số nhóm (list mail): 30
 • số domain : 3
 • Giao diện Quản trị: Hosting controller

Đăng ký