Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL Certificates trên DirectAdmin (DA). Để cài đặt được SSL trên DirectAdmin, đầu tiên bạn sẽ đi mua SSL tại nhà cung cấp nào đo hoặc tìm kiếm một SSL miễn phí nào trên mạng, thông tin SSL bắt buộc phải có các tập tin sau:
  1. tenmien.key còn gọi Private Key
    Nếu bạn tạo CSR trên DirectAdmin khi báo các thông số theo yêu cầu phần mềm như City, tên miền, email, …., Private key đã có sẵn,
    Nếu bạn tạo CSR trực tuyến, bạn có thể kiểm tra trong email đăng ký có các mã: CSR và Private Key
  2. tenmien.crt, file.ca-bundle
    Đây là file quan trọng nhất khi bạn đăng ký và mua SSL, có được file này SSL của bạn mới chính thức được kích hoạt và đi kèm với file.crt là file.ca-bundle. Hai file này cực kỳ quan trọng, bạn nhớ lưu ở đâu đó để sau này bạn có cài đặt lại máy chủ (Hosting) hay di chuyển hosting đi nơi khác thì còn có thông tin dùng lại, chứ không bạn phải mua mới.
Khi chứng chỉ của bạn được ban hành, bạn sẽ nhận được tập tin Certificate có tên tenmien.zip từ hệ thống qua email bạn đăng ký hoặc bạn có thể tải từ website, trong tập tin nén bạn sẽ nhận được 2 tập tin, 1 là tenmien.crt (tập tin Certificate cho tên miền của bạn), 2 là tập tin tenmien.ca-bundle (tập tin intermediate certificate của CA)
Sau khi bạn chuẩn các tập tin cần thiết, tiến hành cài đặt như sau: Bước đầu tiên:
  • Đăng nhập DA: http://domain:2222
Bạn chọn SSL Certificates Nếu bạn đã có Private Key đã nói bên trên thì bàn chọn: Paste a pre-generated certificate an key Nếu bạn tạo CSR trực tuyến khi kích hoạt đơn hàng, chúng tôi đã gửi 1 email với tiêu đề CSR và Private Key đã được khởi tạo tới email của bạn, Private key bắt đầu từ —–BEGIN PRIVATE KEY—– đến —–END PRIVATE KEY—– hoặc toàn bộ nội dung tập tin tenmien.key trong tập tin đính kèm. Mở tập tin Certificate có tên file.crt bằng một phần mềm soạn thảo văn bản như Notepad, sao chép và dán vào ô này, ngay bên dưới Private Key. Nhấp Save để lưu lại. Lưu ý: Thứ tự là Private key trước, Certificate ở dòng dưới của private key và không được có khoảng trống khi copy. nếu bị như vậy bạn sẽ không lưu được và báo lỗi. Khi save xong, bạn Click vào “click here” bên dưới 4. Quay lại thanh quản lý SSL Certificates và nhấn vào Click here to paste a Root CA Certificate. 5. Dán intermediate certificate/CA BUNDLE (toàn bộ nội dung của tập tin tenmien.ca-bundle) vào ô này. Hãy chắc chắn là bạn chọn Use a CA Cert và SAVE lại màn báo như thế này mới thành công: