DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file:

Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh
tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log
Thì nhận được thông báo lỗi như sau
2016:02:18-09:22:15: removing old lock: ./data/admin/tickets.list.lock (age: 68 seconds)
2016:02:18-09:23:04: Ticket::deliverMessage::Can't read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file:
file is locked by another process
Để khắc phục vấn đề trên bạn làm theo hướng dẫn sau để xóa toàn bộ Message System của directadmin
# cd /usr/local/directadmin/data/admin
# cp tickets.list tickets.list.backup
# echo -n "" > tickets.list
# killall -9 dataskq directadmin
# /etc/init.d/directadmin restart