Cách cài đặt directAdmin trên centos 6.x đơn giản dễ làm

Nhiều bạn trẻ mới làm quen với hệ điều hành linux nói chung và Centos nói riêng thì cài một phần mềm nào đó là một điều không hề dễ dàng. Đặc biệt các phần mềm chuyện dụng làm quản trị hosting như DirectAdmin, cpanel (bản có phí license) hoặc nhưng bản miễn phí như CWP, WebMin,… Sau đây, mình xin […]

Khắc phục lôi: DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file

DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file: Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log Thì nhận được thông báo lỗi như sau 2016:02:18-09:22:15: removing old lock: ./data/admin/tickets.list.lock (age: 68 seconds) 2016:02:18-09:23:04: Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: […]

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên CentOS 6

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là “Giao thức truyền tập tin”) thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet – mạng ngoại bộ – hoặcIntranet – mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy […]

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống [root@VPS ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt từ Direct Admin [root@VPS ~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh –2016-06-11 03:03:52–  http://www.directadmin.com/setup.sh Resolving www.directadmin.com (www.directadmin.com)… 216.144.255.179 Connecting to www.directadmin.com (www.directadmin.com)|216.144.255.179|:80… connected. HTTP request sent, awaiting response… 200 OK Length: 46879 (46K) [application/x-sh] Saving to: ‘setup.sh’ 100%[=========================================================>] 46,879 […]

Cách cài đặt PHP 5.5 và MySql 5.5 trên hệ điều hành centos

1.Cài đặt PHP 5.5 Trên Centos 6.x: rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/epel-release-latest-6.noarch.rpm rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/latest.rpm Bây giờ bạn có thể cài đặt PHP 5,5 của mod_php SAPI (cùng với một bộ nhớ cache opcode) bằng cách: yum install php55w php55w-opcache Bạn cũng có thể cài đặt php-fpm SAPI 5.5 của PHP (cùng với bộ nhớ cache opcode bằng […]